Behandling med Inlyta

I texten nedan får du bland annat information om hur du tar INLYTA, dosering, varför läkaren mäter ditt blodtryck under behandlingen och mer.

Behandlingen

Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel. Tala också om för dem om du nyligen har tagit eller kanske kommer att ta några andra läkemedel. Här inräknas även läkemedel som är receptfria, till exempel kosttillskott, naturläkemedel och vitaminer. Det är för att ni tillsammans kan ta fram den allra bästa behandlingsplanen för dig.

 • Du kan fortsätta ta vissa läkemedel samtidigt som du behandlas med Inlyta. Du kommer att få råd om vilka läkemedel du kan fortsätta med. 
 • Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Inlyta. Din läkare kan trots det rekommendera att du fortsätter med båda. Ni kommer att diskutera fördelar och risker med att ta båda läkemedlen. Om ni bestämmer er för att båda läkemedlen ska användas kan dosen för Inlyta behöva ändras.

Innan behandlingen börjar

Ditt blodtryck kommer att mätas innan behandlingen börjar. Om du har högt blodtryck får du medicin för att sänka detta innan du börjar med Inlyta. Blodtrycket kommer också att mätas under behandlingstiden.

Hur ska jag ta Inlyta?

Inlyta finns som tablett i tre olika styrkor: 1 mg, 3 mg och 5 mg.

 • Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. 
 • Du kan ta Inlyta med eller utan mat.
 • Tabletterna ska sväljas hela. Krossa eller dela inte tabletterna eftersom det kan förändra upptaget i kroppen. 
 • Inlyta ska tas två gånger dagligen, var 12:e timme. Försök att ta Inlyta vid ungefär samma tid varje dag. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och    det gör att behandlingen blir effektivare. 
 • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice eftersom de förändrar den mängd Inlyta som kroppen kan ta upp.
 • Tabletterna behöver inte förvaras på något särskilt sätt, förutom att de ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Varje dag
2 gånger om dagen
Tabletter

Dosjusteringar

Läkaren kan ändra din dos av Inlyta. Du ska inte själv ändra på dosen om inte läkaren säger åt dig att göra det. Följ läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar när du tar läkemedlet.

Dosen kan ändras av olika orsaker, till exempel:

 • Om du har andra sjukdomar 
 • Om du tar andra läkemedel 
 • Beroende på hur väl du tål eventuella biverkningar av Inlyta.
 • Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Din dos kan höjas eller sänkas beroende på hur du reagerar på behandlingen.

Högt blodtryck


Inlyta kan höja ditt blodtryck. Läkaren kan skriva ut mediciner som hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll, alternativt göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller förändra dosen av Inlyta. Man kommer att mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum. Diskutera hur blodtrycket ska mätas och hur ofta det ska ske.

Detta kan ske antingen:

 • hos läkaren eller sjuksköterskan på sjukhuset 
 • hos din allmänläkare
 • hos din distriktssköterska 

Du kan också välja att mäta blodtrycket hemma. Diskutera detta alternativ för att se om det passar dig. Sjukvårdspersonalen kan visa dig hur man använder en blodtrycksmätare. Följ anvisningarna som följer med blodtrycksmätaren och fråga om du undrar över något.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt